Medische Disclaimer en Privacy
A Wish in a Bottle is geen vervanging voor reguliere medische geneeswijzen. Ik werk ondersteunend op de reguliere medische zorg en zal indien benodigd doorverwijzen naar erkende specialisten.

Privacyverklaring

Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld conform de Privacywetgeving.

Je persoonlijke gegevens verwerkt A Wish in a Bottle, omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Wave kids verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en Achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer


Aanvullend verwerk ik informatie tijdens het kennismakingsgesprek/intake formulier en/of vertrouwelijke gesprekken. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.


Waarom A Wish in a Bottle persoonsgegevens verwerkt.

A Wish in a Bottle verwerkt jouw persoonsgegevens (enkel NAW en email-adres, dus nooit de gegevens uit vertrouwelijke gesprekken of intake formulier!)voor de volgende doelen:

  • Verzenden van mijn nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
  • A Wish in a Bottle verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die wij nodig hebben voor mijn belastingaangifte


Hoe lang A Wish in a Bottle de persoonlijke gegevens bewaart

A Wish in a Bottle is verplicht je persoonsgegevens en cliƫntendossier te bewaren in een afgesloten ruimte die niet toegankelijk is voor derden. Het clienten dossier moet 20 jaar bewaard worden. Voor de facturen geldt een bewaartermijn van 7 jaar.


Delen van persoonsgegevens met derden

A Wish in a Bottle deelt jouw gegevens niet met derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

A Wish in a Bottle heeft een verwerkingsovereenkomst en een waarnemingsovereenkomst met Jasper kalisvaart natuurgeneeskunde zodat uw gegevens en het opvragen ervan gewaarborgd blijft.


In kaart brengen website bezoek

A Wish in a Bottle gebruikt Google analytics en cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smart Phone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door A Wish in a Bottle en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens over dragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@awishinabottle.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. A Wish in a Bottle reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


A Wish in a Bottle wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe A Wish in a Bottle persoonsgegevens beveiligd

A Wish in a Bottle neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@awishinabottle.com


Contactgegevens

Wanneer je contact met A Wish in a Bottle wilt opnemen kun je me als volgt bereiken:

email: info@awishinabottle.com